Duración: 53 horas

Descripción general: 

Este módulo contiene la formación necesaria para que los alumnos puedan reconocer y desarrollar las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora.

Identificar ideas de negocio y definir la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno incorporando valores éticos.

Realizar las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa.

Realizar la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa.


Familia profesional: Servicios socioculturis e á comunidad.
Ciclo: Técnico Superior en Integración Social.
Módulo: Mediación Comunitaria.
Horas: 139 h.
Descripción: A Mediación Comunitaria se presenta como unha ferramenta para a xestión de conflitos que, por os seus excelentes resultados, se está impoñendo en campos tan dispares como o dereito, a multiculturalidade, a educación, as separacións e divorcios, as disputas veciñais, etcétera. O conflito como tal, forma parte da condición humana, aínda que a carga positiva ou negativa que poida carrexar non depende da súa existencia, senón da capacidade ou incapacidade para xestionalo de maneira eficaz.


Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de deseño na planificación e na avaliación das intervencións educativas que se levan a cabo co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

As actividades profesionais asociadas a esta función desenvólvense na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo no contexto escolar. É necesario caracterizar ao alumando con necesidades educativas específicas de apoio educativo así como a análise da lexislación en materia de integración social identificando os elementos básicos do currículo e os documentos organizativos.

O deseño e plantificación das intervencións implica a programación de actividades de atención ao alumnado con NEAES e momentos non lectivos, actividades complementarias e extraescolares na integración social.

A función da avaliación do proceso de apoio a interevención interpretando a información obtida nos procesos de avaliación así como a autocritica e a autoavaliación.

Módulo profesional: Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación

Duración: 139 horas.

Descripción general

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de organización, intervención y ejecución, coordinación y mediación, calidad y evaluación de la intervención realizada.

La función de organización de la intervención incluye aspectos como: Detección de necesidades, programación, gestión/coordinación de la intervención, supervisión de la intervención, elaboración de informes.

La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: Recogida de información, organización de la actuación, aplicación de ayudas técnicas, desarrollo de la actuación, aplicación de estrategias de intervención, control, seguimiento y evaluación de las actividades, elaboración de la documentación asociada e información y comunicación a los usuarios y otros.

La función de coordinación y mediación incluye aspectos como: Establecimiento de retroalimentación y derivación a otros servicios.

La función de calidad y evaluación incluye aspectos como: Valoración del servicio y control del proceso.
Denominación do módulo: Habilidadades Sociais

Duración: 123 horas

Descripción xeral:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para que o alumnado adquirira as habilidades sociais necesarias para desenvolver unha profesión de axuda e interactuar adecuadamente nas súas relacións profesionais con outras persoas, adaptando o seu comportamento ás características destas e ao contexto.

Dase resposta ás funcións de intervención ou execución, e de avaliación da competencia social do persoal profesional, tanto no relativo ás relacións interpersoais como para a dinamización de grupos ou a participación neles desempeñando diversos papeis. Así mesmo, pretende dar resposta á función de xestión de conflitos